ระบบป้องกันภัยภายในบ้าน 4.0

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันระบบการเตือนภายในบ้านมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยอุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆ จะต้องมีการเดินสายของอุปกรณ์ตรวจจับซึ่งมีความซับซ้อน ยากต่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาระบบป้องกันภัยภายในบ้าน 4.0 ขึ้นโดยมีการสื่อสารและส่งข้อมูลของระบบผ่านเครือข่ายไร้สาย จึงทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตรวจจับไปยังจุดที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเดินสาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน
2. สามารถเช็คสถานะของระบบป้องกันภัยผ่าน Server anto ได้
1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบป้องกันภัยภายในบ้าน
2. ติดตั้งและดูแลระบบป้องกันภัยได้ง่าย
3. สามารถปิด-เปิดระบบไฟภายในบ้านผ่าน Server ได้ในระบบไกล
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รณชัย คุณนามอุตสาหกรรม
2นาย วิเชียร ทวีสุขอุตสาหกรรม
3นาย สุรศักดิ์ ผาสุขรูปอุตสาหกรรม
4นางสาว นิภาวรรณ ทากข้าศึกอุตสาหกรรม
5นาย ศุภกฤษ กิ่งไทรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อิสระ นามปัญญาปวช.
2นางสาว เรืองประภัส ภูอาจปวช.
3นาย ภูมินทร์ ภูมิเทศปวช.
4นาย ชนาธิป คำโพนทันปวช.
5นาย วิชชพัชร์ ดวงประทุมปวช.
6นางสาว แคทรียา คล้ายฤทธิ์ปวช.
7นางสาว ภิญญาพัทธ์ บัวพันธ์ปวช.
8นาย วรพงศ์ อู่ทรัพย์ปวช.
9นาย ณัฐวุฒิ วงค์กฎปวส.
10นาย ธนภัทร คงสุวรรณปวส.