เชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชูชาติ สำลีอุตสาหกรรม
2นาย สมัคร ผ่องแผ้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ราชพฤกษ์ สร้อยบางปวส.
2นาย รัชชานนท์ มาตกุลปวส.
3นาย ธนภัทร อ่อนแต้มปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนม ผลที่ได้จากการผลการทดลองของเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนม โดยใช้การชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนมกับถ่านอัดแท่ง ขนาดเท่ากัน 5เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางที่ 5 เซนติเมตร ตามที่ออกแบบไว้ ทำการทดสอบโดยการวัดความยาวของเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนมกับถ่านอัดแท่ง จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยมีค่าเฉลี่ยของค่าความหนาแน่นของเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนม = 784.57 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยของค่าความหนาแน่นถ่านอัดแท่ง = 573.95 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีต่อเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนม ระดับ มากที่สุด มีค่า 4.74

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ลดการใช้ต้นไม้จากธรรมชาติ
2.เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนม ที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
3. ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าได้
4. สามารถเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้
5.มีกลิ่นหอมขณะใช้
1. ลดการใช้ต้นไม้จากธรรมชาติ
2. ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าได้
3. สามารถเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้