ปลั๊กไฟหยอดเหรียญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อังคณา พัฒนะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วิไลวรรณ ศรีแสงอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศิวกร บุญอุ้มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สายฝน บุญสิมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อุษาวดี วันเหล็กพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิจจา ขาวสุขดีปวส.
2นางสาว ปริญยา สีเจือทองปวส.
3นางสาว สุรีรัตน์ เทศสลุดปวส.
4นางสาว ณัฐมนต์ มนต์วิเศษปวส.
5นางสาว เฟื่องฟ้า คุณเฉยปวส.
6นางสาว สุวรรณรัตน์ กระเบาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้า (2) เพื่อจำกัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์ปลั๊กไฟหยอดเหรียญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกชุมชนเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 50 คน โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งประดิษฐ์เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก แยกเป็นด้าน มีด้านที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และด้านที่ 2 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ปลั๊กไฟหยอดเหรียญ มีประโยชน์ในเวลาที่เราจะใช้งาน ไม่ต้องกลัวการเปลืองไฟเพิ่มมากขึ้น เพราะเราได้กำหนดการใช้ไฟไว้ให้แค่ 30 นาที เราต้องหยอเหรียญ 10 บาท เพื่อให้ได้ใช้ไฟ เป็นการจำกัดปริมาณการใช้ไฟ
สิ่งประดิษฐ์ปลั๊กไฟหยอดเหรียญ มีประโยชน์ในเวลาที่เราจะใช้งาน ไม่ต้องกลัวการเปลืองไฟเพิ่มมากขึ้น เพราะเราได้กำหนดการใช้ไฟไว้ให้แค่ 30 นาที เราต้องหยอเหรียญ 10 บาท เพื่อให้ได้ใช้ไฟ เป็นการจำกัดปริมาณการใช้ไฟ