เบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับกลิ่นอโรมา

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุนั้นมีความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆโดยเฉพาะโรคแผลกดทับ เนี่องจากผู้สูงอายุจะมีผิวหนังที่บางลง เพราะชั้นใต้ผิวหนังไขมันที่ลดลง ความยืดหยุ่นน้อยลง นอกจากนี้ผู้ป่วย กระดูกหัก ผู้ป่วยอัมพาต คนพิการ ก็อาจเกิดโรคแผลกดทับได้ซึ่งเกิดบริเวณที่มีการตายของเซลล์เกิดจากเนื้อเยื่อขาดเลือด เป็นผลมาจาการถูกกดทับเป็นเวลานาน ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยแผลกดทับมีจำนวนมากขึ้น ผู้วิจัยจึงจัดทำเบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ เพื่อช่วยลดแรงกดทับโดยกระจายแรงกดทับของร่างกาย ซึ่งลดการเกิดแผลกดทับได้ และเพิ่มกลิ่นอโรมาเพื่อช่วยบรรเทาความเครียดและทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายซึ่งเป็นการบำบัดด้วยกลิ่น บ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับกลิ่นอโรมา ซึ่งผลิตจากไม้ไผ่และผ้าก๊อซ มีความคงทน รองรับน้ำหนักได้มาก มีลักษณะเป็นลอนจึงระบายอากาศได้ดี จากการจัดทำและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลพบว่ามีคะแนนประสิทธิภาพในการใช้งานโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 89.65)
ลดแรงเสียดทาน สามารถลดแรงกดทับบริเวณแผลสำหรับผู้ป่วยที่เริ่มเป็นแผลกดทับได้ ระบายอากาศได้ดี ทำความสะอาดได้ง่าย การจัดเก็บสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุจิตรา มุสิกพันธ์อุตสาหกรรม
2นาง นุจรี ฮ่องย่องคหกรรม
3นาง ปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหมสามัญ
4นาย ชาญณรงค์ แดงสุวรรณอุตสาหกรรม
5นาย ชาคริต เฉี้ยงเจี้ยนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุไลดา อาลีปวส.
2นางสาว นูรีซัน สะดีอามูปวส.
3นางสาว ซารีพะห์ ดีมันยาปวส.
4นางสาว นูนัยนะห์ โสะปนแอปวส.