ชุดลุกนั่ง

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยติดเตียง คือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมจนต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียว อาจมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรืองผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องมาดูแลที่บ้าน ผู้ดูแลจึงมีความสำคัญที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วยช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้ฟื้นฟูตัวเองพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และยังเป็นการช่วยป้องกันผู้ป่วยจากการโรคแทรกซ้อนตามมา ผู้ป่วยนอนติดเตียงควรพลิกตัวผู้ป่วยทุก ๆ 2 ชั่วโมง การเปลี่ยนท่านอน หรือการเปลี่ยนมาเป็นท่านั่งนั้น ต้องมีผู้ดูแลอย่างน้อย 2-3 คน ดังนั้นชุดลุกนั่งช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น ผู้หญิงที่มีรูปร่างผอม ก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้เพียงคนเดียว โดยช่วยการพลิกตัว และยกผู้ป่วยขึ้นนั่งได่อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการจัดทำชุดลุกนั่งและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งานพบว่า ชุดลุกนั่ง มีคะแนนประสิทธิภาพในการใช้งานโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 92.81) ทั้งนี้เนื่องจากชุดลุกนั่ง ซึ่งผลิตจากมีการออกแบบมาเพื่อถ่ายน้ำหนักผู้ป่วยเป็นอย่างดี ทำให้สามารถพลิกตัวผู้ป่วยได้อย่างสะดวก และสามารถเปลี่ยนผู้ป่วยเป็นท่านั่งได้อย่างง่ายดายโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย และสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้
ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยได้เพียงคนเดียว แม่ร่างกายจะเล็กกว่าผู้ป่วย โดยสามารถพลิกตัวผู้ป่วยได้อย่างสะดวก เปลี่ยนผู้ป่วยเป็นท่านั่งได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุจิตรา มุสิกพันธ์อุตสาหกรรม
2นาง นุจรี ฮ่องย่องคหกรรม
3นาง ปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหมสามัญ
4นาย ชาญณรงค์ แดงสุวรรณอุตสาหกรรม
5นาย ชาคริต เฉี้ยงเจี้ยนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ซายนะ ตันหยงสะมะแอปวส.
2นางสาว สุไฮลา ซาเระปวส.
3นางสาว ปาซีรา มะยีแตปวส.
4นางสาว จัลวาตีย์ ดาอีซอปวส.
5นางสาว นารีหม๊ะ กูนาปวส.