ตู้อบเอนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รชต ชูก้อนทองอุตสาหกรรม
2นาง นิลวรรณ ชูก้อนทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พีรวิชญ์ นรินทร์นอกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมบูรณ์ ถิ่นวิมลปวช.
2นาย ธวัชชัย เกตุสุวรรณ์ปวช.
3นางสาว นภาทิพย์ รื่นวิชาปวส.
4นางสาว กุสุมา ค้ำภูเขียวปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ตู้อบเอนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการแปรรูป หรือถนอมอาหาร ด้วยวิธีการอบแห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงแดดเป็นพลังงาน ได้แก่ พืชผัก เนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ หรือสิ่งของ สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิในตู้สูงเกินไปพัดลมจะทำงานอัตโนมัติเพื่อทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากตู้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการแปรรูป หรือถนอมอาหาร ด้วยวิธีการอบแห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงแดดเป็นพลังงาน
อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการแปรรูป หรือถนอมอาหาร ด้วยวิธีการอบแห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงแดดเป็นพลังงาน