เตาอบแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์แบบสะท้อนกลับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ การะเกษอุตสาหกรรม
2นาง รัชนี พัฒทัยสงอุตสาหกรรม
3นาย ธวัชชัย หาญบางอุตสาหกรรม
4นาย สุวัช ศรปราบอุตสาหกรรม
5นางสาว ปิยธิดา สารโพธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนนท์ กุศลพันธ์ปวส.
2นาย ธีรวัฒน์ พรมนวลปวส.
3นาย จตุพล สังขาวปวส.
4นาย ภูริเดช ศรีสุวะปวส.
5นาย ไตรทศ สุภาพปวส.
6นาย วิทยา แซมทองปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การตากเนื้อแดดเดียวเป็นการถนอมอาหารโดยการนำความชื้นออกจากอาหารเพื่อเก็บไว้บริโภคแต่การตากเนื้อในสมัยก่อนเป็นการตากแดดตามธรรมชาติซึ่งพบปัญหาในการตาก เช่น ฝุ่น ฝน แมลง และใช้เวลาในการตาก คณะผู้วิจัยจึงสร้างเตาอบแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์แบบสะท้อนกลับ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ออกแบบ สร้าง และพัฒนาเตาอบแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์แบบสะท้อน ทำการทดลองหาประสิทธิภาพโดยทำการทดลองตาก 2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง พบว่าการตากเนื้อที่ 4 ชั่วโมง ความชื้นของเนื้อที่ %RH จะได้เนื้อแดดเดียวที่นุ่ม น่ารับประทาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถป้องกันละอองน้ำ แมลง และฝุ่น มีชุดวัดอุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิภายใน มีชุดวัดความชื้น และอุณหภูมิทั้งภายนอกและ ภายในเตาอบ ตากเนื้อครั้งละ 3 กิโลกรัม ความหนาของเนื้อไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งระบบ
ได้เนื้อแดดเดียวที่สะอาด ถูกสุขอนามัย สามารถนอมอาหารได้ในปริมาณที่มาก และรวดเร็ว เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์