การพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดตรัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกสิทธิ์ เซ่งย่องปวช.
2นาย ชัยอนันต์ แก้วประชุมปวช.
3นางสาว กรรณิการ์ ทองศรีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยว จังหวัดตรัง เป็นโครงการประเภทที่ 6 มีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลที่พัก ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ทำให้จังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจังหวัดมากยิ่งขึ้น และทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
1. นักท่องเที่ยวสามารถค้นข้อมูลสถานที่ท้องเที่ยว และประหยัดเวลาในการหาสถานที่ท้องเที่ยว
2. นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์
3. ประชาสัมพันธ์แนะนำคนมาเที่ยวในจังหวัดมากยิ่งขึ้น