เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ โดยมีการทดลองจากการใช้สายพาน 3 รูปแบบ ได้แก่ สายพานกำมะหยี่ สายพานผ้าใบ สายพานเบลท์นิรภัย และการทำงานของชุดแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือแต่ละด้านพบว่ามีคุณภาพสูง คือความสะอาดของน้ำหลังจากแยกน้ำมันออกมา สามารถปล่อยลงสู่ห้องทะเลได้เลย รองลงมาคือด้านการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของอุปกรณ์ และด้านความสะดวกในการทำความสะอาดและมีความแข็งแรงทนทาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำในท้องเรือ ออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งที่สะดวกมีขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถยืนปรับขนาดรอบตัวเครื่องได้จึงเหมาะสมในการใช้งานในที่ที่แคบๆ และอีกอย่างสามารถลดปัญหาน้ำมันที่ผสมอยู่น้ำให้แยกออกจากกันเพื่อลดปัญหาน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติอีกด้วย
สามารถตรวจสอบวิเคราะห์และการแก้ไขข้อขัดข้องรวมทั้งปัญหาของเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ คงสงอุตสาหกรรม
2นาย กฤตพงศ์ สุขสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย กฤษณะ คงชูอุตสาหกรรม
4นาย บุญเลิศ เจยาคมอุตสาหกรรม
5นาย ศักดิ์ดา ยิ่งประสิทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกริกฤทธิ์ ศรีสุวรรณปวส.
2นาย อมรเทพ เอมเอกปวส.
3นาย เกริกวุธ บุศราทิศปวส.
4นาย ทิวากร ขันธรักษ์ปวส.