พานเทียนหอมบายศรี วิจิตรตระการตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ิอติชาติ ไชยเชษลูกจ้างทั่วไป
2นางสาว สุพัตตรา ไชยคำพาลูกจ้างทั่วไป
3นางสาว สุมิตรา ศรีสกุลลูกจ้างทั่วไป
4นาย อนุชา จักรสิทธิ์ลูกจ้างทั่วไป
5นาย วชิรวิชญ์ ผาดำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รจนา ทาวอแวงปวช.
2นางสาว ยุพนา ไกรสินปวช.
3นาย วุฒิชัย ดงภักดีปวช.
4นางสาว ศิริวรรณ สวัสดิ์วงค์ชัยปวช.
5นางสาว ทิพวัลย์ สวัสดิ์วงค์ชัยปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เทียนไขเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการให้แสงสว่าง แต่ในระยะเวลา ต่อมาเทียนไขได้ถูกทดแทนด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงสว่างจากกระแสไฟฟ้า ทำให้บทบาทเทียนไขที่มีต่อชีวิตประจำวันของผู้คนลดน้อยลง และเปลี่ยนสถานะ จากสิ่งของจำเป็นไปเป็นสิ่งของตกแต่ง ซึ่งทำให้มีการพัฒนาทางด้านรูปแบบสีสันของเทียนให้มีความสวยงามมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันมีการดัดแปลงจากเทียนที่ให้แสงสว่างธรรมดามาผสมกลิ่นหอมประเภทต่าง ๆเพิ่มลงไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยการนำกลิ่นต่าง ๆ เช่น กลิ่นมะลิ เป็นต้น เข้ามาผสม และมีวัตถุประสงค์ในการใช้สอยเพิ่มขึ้นจากเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเก็บรักษาได้นานและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสวยงาม
1. ประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสวยงาม
2. เทียนหอมจากรูปแบบธรรมดามาดัดแปลงให้มีรูปแบบที่สวยงามมากขึ้น
3. ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
4. เพื่อใช้แทนใบตองทำให้คงทนแข็งแรงและเพิ่มระยะเวลาในการใช้งาน