ความทรงจำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธารินี พวงสุนทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ศุภานัน กังคะพิลาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง บุษบา ภูริคัมภีร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุดา บุญเทียปวช.
2นางสาว นวินดา แซ่ม้าปวช.
3นางสาว วรัญญา วงศ์พิชญมณีปวช.
4นางสาว จุฑารัตน์ ยืนยั้งปวส.
5นางสาว นำ้ฝน โดดสกุลปวส.
6นางสาว อาทิตยา สุพรปวส.
7นางสาว วรรณภา ทองประดิษฐ์ปวส.
8นางสาว ณุภากร สวนหนองปลิงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผ้าปักชนเผ่าเป็นงานฝีมือที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษของชนเผ่าม้ง คณะผู้วิจัยฯ ได้นำภูมิปัญญาของชนเผ่าม้งมาประดิษฐ์เป็นรูปภาพตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสระบุรี จัดทำเป็นรูปประดับอาคารสำนักงานที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามส่งผ่านความรู้สึกสำนึกรัก ความกตัญญูที่มีต่อแผ่นดินเกิด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เลือกใช้วัสดุ ลายปักผ้าแบบวิถีชนเผ่าม้ง ประดิษฐ์รูปภาพนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับตกแต่งอาคาร สำนักงาน
1. ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานงานหัดศิลป์
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์