หมวกกันน็อคบูลทูธพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยพงษ์ ราศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นลินี เขตรเขื่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ฐานุตรา จันทรเกตุพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อัจฉรีย์ จั่นกระแสร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว นิโรบล ควบคุมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรพิมล ภูหมื่นปวช.
2นางสาว มณีวรรณ พาบุตตะปวช.
3นางสาว ศิรดา สุพะกรปวช.
4นางสาว อารีรัตน์ ทองคงปวช.
5นาย ภีระพัฒน์ พลภักดิ์ปวช.
6นางสาว กิ่งฟ้า ศรีระชาติปวช.
7นางสาว ไพลิน มีทองปวช.
8นางสาว จริญญา อุบลเชื้อปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการหมวกกันน็อคบลูทูธพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหมวกกันน็อคบลูทูธพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ และ 2) เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษา วท.สระบุรี เป็นผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งได้ใช้หลักการและเหตุผลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผล วิธีการดำเนินงานศึกษาข้อมูลการสร้างชิ้นงาน โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มาทดลองใช้งานชิ้นงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ทดลองใช้งานหมวกกันน็อคบลูทูธพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.1 หมวกกันน็อค หมายถึง หมวกกันน็อคที่มีความแข็งแรงทนทาน มีรูปลักษณ์ และลักษณะปกติเหมือนหมวกกันน็อคเต็มใบทั่ว ๆ ไป ตามมาตรฐาน มอก. ที่มีความสามารถที่ช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยได้ในการขับขี่ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ที่ฝังตัวอยู่ในหมวกกันน็อค
1.2 แว่น หมายถึง มีแว่นป้องกันรังสี UV ในรูปแบบการขับขี่เวลากลางวัน และสามารถเป็นกระจกใสในการขับขี่ตอนกลางคืนได้
1.3 กล้องดิจิตอล หมายถึง สามารถบันทึกเหตุการณ์ผ่านกล้องดิจิตอลอัตโนมัติในระดับ Full HD ได้ (ความจุสูงสุด 32 GB) สนับสนุน ฟังก์ชัน BE realized ป้องกันการโจรกรรมหลักฐาน Collection และ WiFi module ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน
1.4 หูฟังพร้อมไมค์ หมายถึง เชื่อมต่อระบบหูฟังและไมโครโฟนผ่านอินเตอคอมบลูทูธที่ฝังตัวอยู่ในหมวกกันน็อค
1.5 บลูทูธอินเตอคอม หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังตัวอยู่ในหมวกกันน็อคสามารถป้องกันน้ำได้ และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายบลูทูธกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่สามารถฟังเพลง สื่อสาร (ไมโครโฟรสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้) และรับสายแบบอัตโนมัติ
1.6 ไฟเลี้ยวติดหมวกกันน็อค หมายถึง มีระบบไฟ LED แสดงสถานะการขับขี่ (ไฟเบรค – ไฟเลี้ยว) ทำงานอัตโนมัติควบคู่ไปกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ในการใช้สัญญาณไฟดังกล่าว
1.7 แบตเตอรี่สำรอง หมายถึง มีแบตเตอรี่สำรองขนาด 5,000 mAh ในการจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในชิ้นงาน เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานได้มากสุด 10 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
1.8 มีระบบป้องกันฝุนละออง PM 2.5 เเละสามารถเปลี่ยนถอดอุปกรณ์กรองอากาศได้
1.9 มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับจุดอับสายตา ขณะเปลี่ยนเลนท์หรือออกนอกเลนท์ โดยการส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1 ได้หมวกกันน็อคบลูทูธพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ
2 ได้ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์