อุปกรณ์สัญญาณกันขโมยรถจักรยานยนต์โดยรีเลย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สอาด สุรินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เสกสรรค์ สุดแน่นปวช.
2นาย สรศักดิ์ พิมพ์สอาดปวช.
3นาย สุวิทย์ บุตรอินทร์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในประเทศไทยมีการได้มีการสูญหายของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยสร้างอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยรถจักรยานยนต์โดยรีเลย์ เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่ ออกแบบและสร้างสัญญาณกันขโมยรถจักยานยนต์โดยรีเลย์และสอบถามสำรวจความพึงพอใจของคนที่ใช้สัญญาณกันขโมยรถจักรยานยนต์โดยรีเลย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการทดลองคือสามารถใช้สัญญาณไฟที่มีในรถจักรยานยนต์ มาสั่งให้อุปกรณ์ทำงานในขณะที่สวิตซ์เปิดทำงานได้จากหลายแหล่ง ทั้งไฟเบรก ไฟแสงสว่าง ไฟชาร์จ จะทำให้อุปกรณ์ทำงานและเกิด สัญญาณดังขึ้น ทดสอบแล้วอุปกรณ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริง เหมาะสมในการนำไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
1 ป้องกันการสูญหายของรถจักรยานยนต์ได้และสร้างความพึงพอใจให้เจ้าของรถได้
2 เป็นต้นแบบและแนวทางในการสร้างนวัตกรรมของผู้สนใจ