ระบบรับซื้อทุเรียน System Online for buy durian

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิราพร ศิริภิรมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วิมลฉวี แซ่เลื่องพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุพัตรา แดงสกลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ไพรเพชร บานสุคนธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมฤดี เผือกจันทร์ปวช.
2นาย รฐนนท์ อุดมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน “ทุเรียน” ถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่ทำรายได้ให้กับประเทศ จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทผลไม้สด แช่แข็ง แช่เย็นและอบแห้ง ซึ่งถือเป็นสินค้าที่ติดอยู่ใน 15 อันดับที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุด ซึ่งภาพรวมการปลูกทุเรียน หลังเกษตรกรเริ่มหันมาปลูกทุเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น ทำให้ระบบการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่นปัญหาในการควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลการรับซื้อ การจัดการข้อมูลการรับซื้อ ตรวจสอบ-สรุปผลผลผลิตคงคลังต่างๆ ทำได้ยาก และความยุ่งยากในงานเอกสารต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้วิจัยและพัฒนา “เว็บไซต์จัดการฐานข้อมูลรับซื้อทุเรียน” ขึ้น เพื่อลดปัญหาการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การวิจัยและพัฒนา “เว็บไซต์จัดการฐานข้อมูลรับซื้อทุเรียน” ในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบจัดการข้อมูลต่างๆ ในระบบการรับซื้อทุเรียนของผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการรับซื้อ การบริหารจัดการธุรกิจด้วย โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการจัดเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสารต่างๆ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเข้าถึงทุกพื้นที่
1) ได้พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เว็บไซต์จัดการข้อมูลรับซื้อทุเรียน ใช้ในการบริการจัดการข้อมูล
การรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกร
2) ได้หาประสิทธิภาพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
3) ได้ศึกษาความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์