เข็มขัดติดตามตัวผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกราช ราชราวีอุตสาหกรรม
2นาง รุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย กำจร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย นรินทร์ ดำนุ้ยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วธัญญู จันทร์ศรีแก้วปวช.
2นาย รัชตะ เรืองติกปวช.
3นาย นนทพัทธ์ กลิ่นมณีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการหายตัวออกจากบ้านในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากจํานวนและอายุของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การหายตัวออกจากที่พักอาศัยส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้สูงอายุที่ต้องคอยค้นหาติดตามตัวกลับมา และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และยังกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่กรณีที่หายตัวออกจากที่พักอาศัย จึงคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ที่จะสามารถบอกตำแหน่งที่อยู่ของผู้สูงอายุ โดยมีการใช้สัญญาณจากระบบจีพีเอสมาช่วยในการระบุตำแหน่ง ซึ่งอุปกรณ์จะติดตั้งอยู่กับเข็มขัดของ ผู้สูงอายุเพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ผู้สูงอายุโดยการโทรศัพท์เข้าไปที่อุปกรณ์รับสัญญาณทําให้สามารถระบุพิกัดตำแหน่งที่ อยู่ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เข็มขัดตัวผู้สูงงงงงอายุสามารถระบุและส่งค่าละติจูดและลองจิจูด ผ่านระบบข้อความ SMS เพื่อ
ระบุตำแหน่งสถานที่ตั้งได้และใช้งานได้จริง
1.เข็มขัดสามารถระบุและส่งค่าละติจูดและลองจิจูด ผ่านระบบข้อความ SMS เพื่อ
ระบุตำแหน่งสถานที่ตั้งได้และใช้งานได้จริง
2.สามารถสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้สูงอายุในการลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นกับผู้สูงอายุ