ระบบบริหารจัดการห้องเรียนด้วยบาร์โค้ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สาริน แสงพรมปวส.
2นาย อรรถพงษ์ สมมุ่งปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ด้วยการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาพบปัญหาในการตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษา โดยการตรวจเช็คจากเอกสารใบเช็คชื่อ และปัญหาที่เจอ คือ เอกสารหายบ้าง การตรวจเช็ค ไม่เป็นปัจจุบัน สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ จึงได้คิดค้นระบบการบริหารจัดการห้องเรียน ด้วยระบบบาร์โค้ดขึ้น เพื่อให้ประหยัดเวลาในการเช็คชื่อ ลดการใช้กระดาษ มีการตรวจสอบได้โดยนักเรียนนักศึกษา และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยให้การจัดการเรียนการสอน มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีการนำเอาเทคโนโลยีด้านบาร์โค้ดเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูลในการดึงข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบของรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
1.ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
2.ช่วยให้ลดระยะเวลาในการเช็คชื่อในแบบเดิม
3.ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย
4.นักเรียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนได้ตลอดเวลา
5.ช่วยลดภาระงานของครูอาจารย์ได้