นวัตกรรมที่ตั้งถังน้ำแบบระบบก๊อกน้ำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากตารางบันทึกหลังจากการทดสอบและนำนวัตกรรมที่ตั้งถังน้ำแบบระบบก๊อกน้ำ ทดลองใช้งานตามสถาพจริง ด้านความปลอดภัยได้รับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ในระดับคะแนน 4.80 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้รับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ในระดับคะแนน 4.78 ด้านความประณีตของผลงานได้รับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ในระดับคะแนน 4.70 ด้านประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้รับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ในระดับคะแนน 4.70 ด้านความคุ้มค่าได้รับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ในระดับคะแนน 4.58 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านวัตกรรมที่ตั้งถังน้ำแบบระบบก๊อกน้ำสามารถทำงานได้จริงและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับถังน้ำดื่ม 20 ลิตร ที่มีการใช้งานที่ยากลำบากและไม่สะดวกในการใช้งานจึงมีความคิดอยากแก้ปัญหาการใช้งานโดยการพัฒนาอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้งานในครัวเรือน ร้านค้า หน่วยงาน สำนักงาน เป็นต้น
1. เพื่อให้การใช้งานในการกรอกน้ำจากถังน้ำมีความสะดวกมากขึ้น
2. มีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดเวลาในการใช้งาน
3. สามารถไปใช้งานได้จริง และเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมที่ตั้งถังน้ำแบบระบบก๊อกน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฟื่องยศ ขำละเอียดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รัตนา แก้วกระจ่างพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรวดี สงค์ประเสริฐปวช.
2นาย ยศรพี ฉัตรชัยสุวรรณ์ปวช.
3นาย อภิวัฒน์ พุทธสุวรรณปวช.
4นางสาว วิภาวดี ช่างประดับปวช.