ไบโออโรมาเจล เจลหอมปรับอากาศเสริมสารสกัดจากเปลือกทุเรียน (Bio Aroma Gel)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฐานันญา นิจจำรูญสามัญ
2นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ
3นางสาว ปิยะทิพย์ หนูแก้วสามัญ
4นาง ปาณิศา จันทร์เเนมสามัญ
5นาย สุรินทร์ คงทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรวรรณ ทองเส้งปวช.
2นางสาว วริษฐา มิตรคุณปวช.
3นางสาว สุคนธ์รัตน์ สมชูปวช.
4นาย ทรงพล ชูนาคปวช.
5นางสาว ชลธิชา หาญกล้าปวช.
6นางสาว สุนิสา เบ้าเหนียวปวช.
7นางสาว ณัฐปภัสร์ เพชรกาฬปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ไบโออโรมาเจล เจลหอมปรับอากาศเสริมสารสกัดจากเปลือกทุเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกทุเรียน เพื่อศึกษาปริมาณของเจลพอลิแซ็กคาไรด์ที่เหมาะสมในการผลิตเจลหอมฯ และเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ พบว่า การสกัดเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกทุเรียนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที จะได้เจลพอลิแซ็กคาไรด์ที่เหมาะสมในการผลิตเจลหอมปรับอากาศ ปริมาณเจลพอลิแซ็กคาไรด์ที่เหมาะสมในการผลิตเจลหอมปรับอากาศ คือ 20 มิลลิลิตร จะได้เจลหอมตรงคุณลักษณะ และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความพึงพอใจในทุกด้าน คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62, S.D. = 0.49)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้ปรับกลิ่นอากาศให้สดชื่น ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในห้องนอน ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า ในรถยนต์ และไม่ผสมสารเคมีอันตราย
2. มีส่วนประกอบ ดังนี้ วุ้น 62.50 % ,สารสกัดเจลพอลิแซ็กคาไรด์ 31.25 % และสารสกัดน้ำมันหอมระเหย 6.25 %
3. ผลิตภัณฑ์เจลหอมปรับอากาศ 1 ชิ้น มีปริมาณสุทธิ 70 กรัม ราคา 39 บาท
ใช้ปรับกลิ่นอากาศให้สดชื่น ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในห้องนอน ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า ในรถยนต์