จักรยานพลังงานไฟฟ้าผ่อนแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปัญจมาศ นารีนุชอุตสาหกรรม
2นาย ธนยศ กวานเหียนอุตสาหกรรม
3นาย อุดมเดช ลีนาลาดอุตสาหกรรม
4นาย สุชาติ ชุมพรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ระพีพงษ์ เด่นพลปวช.
2นาย ปฏิภาณ เชื้อดวงผูยปวช.
3นาย อนุสรณ์ วงค์ตาหล้าปวช.
4นาย อารีย์ ชื่นอารมณ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวันเริ่มมีการพัฒนามาใช้มากขึ้นและพลังงานไฟฟ้าที่ประจุในแบตเตอรี่ จึงนำแนวคิดการทำ จักรยานไฟฟ้า ขึ้นมานั้น เนื่องจากตอนนี้จะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะปั่นจักรยานออกกำลังกายกันมากขึ้น ทางกลุ่มเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้จักรยานพลังงานไฟฟ้าผ่อนแรง ในการเดินทางเผื่อช่วยทุนแรงในการปั่นและยังเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมเพราะว่าใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อนำพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้งานโดยสร้างจักรยานพลังงานไฟฟ้าผ่อนแรง
2.เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน
3.เพื่อศึกษาการทำงานของระบบรถจักรยานไฟฟ้า
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง
2. สามารถนำไปใช้เพื่อลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และเพื่อสุขภาพของผู้ใช้
3. เพื่อศึกษาการทำงานของระบบรถจักรยานไฟฟ้า