บุหงาพาราหัตถาแดนใต้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาบีด๊ะ นุ้ยเอียดสามัญ
2นาย สุรศักดิ์ เทพทองสามัญ
3นาย อเนก เชี่ยเท่าสามัญ
4นางสาว มาลินี เห้งสีป้องสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธิดาทิพย์ สมจริงปวส.
2นางสาว รามาวดี อ่อนสงปวส.
3นางสาว ชลธิชา แต้มประสิทธิ์ปวส.
4นางสาว สุภารัตน์ สำเภาจันทร์ปวส.
5นางสาว ประภัสสร ฤทธิมาปวส.
6นางสาว รวิภา ชัยเพ็ชรปวส.
7นางสาว จารุวรรณ ชายภักตร์ปวส.
8นางสาว ชญากาณฑ์ หวังบริสุทธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

1.การนำแคลเซียมคาร์บอเนตมาผสมกับน้ำยางคอมปาวด์ ในปริมาณที่แตกต่าง แล้วนำเยื่อกระดาษมาเคลือบด้วยน้ำยางพบว่าปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมในการทำกลีบดอกไม้คือ 30 กรัม โดยมีค่าความหนา 3.02 มิลลิเมตร ความแข็ง 8 shore A และความต้านทานต่อการฉีกขาด 25.32 N/mm เนื่องจากค่าของสมบัติดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถนำกลีบดอกมาประกอบเป็นดอกไม้แต่ละประชนิดได้ง่าย 2. ผลิตภัณฑ์บุหงาพาราหัตถาแดนใต้ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน มีความสอดคล้องระดับ1.0 พบว่าด้านประสิทธิภาพและประโยชน์และด้านการออกแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์บุหงาพาราหัตถาแดนใต้ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 อยู่ในช่วงความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลิตภัณฑ์ทำจากน้ำยางพารา มีสีสันสวยงาม
2.สามารถปรับแต่งกลีบดอกหรือช่อดอกไม้ตามรูปแบบที่ต้องการ
3.สามารถนำใช้ทดแทนดอกไม้สด ดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ที่ทำจากวัสดุอื่นๆ
1.สามารถนำมาใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางใจหรือตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงาม
2.สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้