ถ่านคุกกี้

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ถ่านคุกกี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นออกแบบขึ้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อผลิตถ่านอัดก้อน (ถ่านคุกกี้) จากขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิง 2. เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพในการติดไฟถ่านอัดก้อน (ถ่านคุกกี้) 3. เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจการใช้ถ่านอัดก้อน (ถ่านคุกกี้) ผลิตภัณฑ์ถ่านคุกกี้สามารถจุดติดไฟได้ ความพึงพอใจของผู้ใช้ในการใช้ถ่านอัดก้อน (ถ่านคุกกี้) จากขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงผลการวิจับด้านความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ถ่านคุกกี้มีคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 4.38 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน
2 ลดประมาณการใช้ฟื้นและถ่านจากไม้
3 สร้างอาชีพ สร้างรายได้
4 มีน้ำหนักเบา พกพาง่าย
เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธุ์ วังทองชุกอุตสาหกรรม
2นาย วชิรวิชญ์ ผาดำอุตสาหกรรม
3นาย ปิยวัฒน์ บัณฑิตย์อุตสาหกรรม
4นางสาว วิจิตรา ผาผึ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง สุพัตรา ก่ำเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โรจน์ศักดิ์ แพงมาพรมปวส.
2นาย ชูชัย จันทะรีปวส.
3นาย ธีรเดช เยี่ยมพลังปวส.