เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานไฟฟ้าคือสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์เมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า และมีนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างรวดเร็วพลังงานไฟฟ้าจึงมีความต้องการใช้งานมากขึ้น ในปัจจุบันพลังงานลดน้อยลงจึงต้องหาแนวทางในการประหยัดหรือลดการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันโลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นในทุกๆปี เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในการบรรเทาความร้อนจึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นโดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานเฉลี่ยสูงถึง 60 % ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ภายในอาคาร ดังนั่น เครื่องเปิด- ปิด เครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้งานเครื่องเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 139.38 ยูนิตต่อเดือน สามารถประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้ 487.52 บาทต่อเดือนและ 5,850.24 บาทต่อปี ต่อการใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 11,214.6 BTU โดยเครื่องปรับอากาศจะหยุดทำงานเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อคืนหรือมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานร้อยละ 40% จากการทำงงานปกติ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและยืดอายุในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
1 เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงานที่สร้างขึ้นสามารถลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
2 สามรถยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
3 สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ชาญ ว่องวิวัฒน์ไวทยะอุตสาหกรรม
2นาย วิษนุ ส่งศรีอุตสาหกรรม
3นาง ปิยนิดา ศรีวิจารณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนินทร จันทดีปวช.
2นาย พงษ์เพชร จางบัวปวช.
3นาย ณัฐพงศ์ ยุติมิตรปวช.