หม้อต้มก๋วยเตี๋ยวอัจฉริยะ

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ร้านก๋วยเตี๋ยวโดยทั่วไปแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวจะต้องทำการเปิด-ปิดเตาแก๊สเพื่อต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวให้ร้อนเมื่อมีลูกค้าเข้ามาบริโภคหรือบางร้านเปิดเตาแก๊สไว้ตลอดและคอยเดินมาเบาหรือเร่งเตาแก๊ส จึงส่งผลเสียต่อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างมาก และสิ้นเปลืองพลังงานแก๊สหุงต้มเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ หม้อก๋วยเตี๋ยวอัจฉริยะ ขึ้น เพื่อช่วย ลดการใช้พลังงานแก๊ส ลดระยะเวลาในการเดินมาเปิด-ปิด สามารถรักษาอุณหภูมิของน้ำในหม้อก๋วยเตี๋ยวให้พร้อมใช้ตลอดเวลาที่เปิดใช้ เกิดความพึงพอใจต่อผู้ต่อลูกค้าที่สั่งบริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดการใช้พลังงานแก๊ส ลดระยะเวลาในการเดินมาเปิด-ปิด สามารถรักษาอุณหภูมิของน้ำในหม้อก๋วยเตี๋ยวให้พร้อมใช้ตลอดเวลาที่เปิดใช้ เกิดความพึงพอใจต่อผู้ต่อลูกค้าที่สั่งบริโภค
1. ประหยัดแก๊สหุงต้ม
2. อำนวยความสะดวกแก่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว
3. ลดระยะเวลาในการปิด-เปิดเตาแก๊ส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เดชา กาฬจันโทอุตสาหกรรม
2นาย วรรณพฤกษ์ วรรณนิยมอุตสาหกรรม
3นาย วีระศักดิ์ รุนอร่ามอุตสาหกรรม
4นาย วิชาญ แก้วคงที่สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิชิต ภู่ระย้าปวช.
2นาย วีรภัทร จันทวงศ์ปวช.
3นาย นันทวุฒิ สัณฐมิตรปวช.