ส่องพฤกษาด้วยคิวอาร์โค้ด (VEGETATION QR)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิชัย นวลศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ณัฐณิชา รูบามาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง กอเยาะ วัฒนะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พิจิตร รักงามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว เจนจิรา พะสริเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เมธิรา ทองคณารักษ์ปวส.
2นาย โหยบ ลางีตันปวส.
3นาย เอกราช ฟานรายปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

QR Code เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว เป็นบาร์โค้ด 2 มิติที่มีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับสินค้า จากการสำรวจพบว่า สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล มีพันธุ์ไม้จำนวนมาก ดังนั้นผู้จัดทำได้จัดทำโครงการ สร้าง QR Code สวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ เรื่อง พันธุ์ไม้ที่อยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและสำหรับผู้ที่สนเกี่ยวเรื่องพันธ์ต่างๆ และยังลดต้นทุนในการทำป้ายแสดงข้อมูลพันธุ์ไม้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลพันธุ์ไม้สวนพฤกษศาสตร์ได้แบบออนไลน์ ผ่านการแสกน QR Code โดยการนำกล้องของโทรศัพท์มือถือไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันที ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะแสดงข้อมูลอย่างละเอียดในรูปแบบของเว็บไซต์สวนพฤกษศาสตร์
เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ เรื่อง พันธุ์ไม้ที่อยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและสำหรับผู้ที่สนเกี่ยวเรื่องพันธ์ต่างๆ
เพื่อลดต้นทุนในการทำป้ายแสดงข้อมูลพันธุ์ไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์