เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยสามารถสร้างเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมต้นแบบได้ 1 เครื่อง ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงจากผลการทดสอบสมรรถนะที่ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความเที่ยงตรงในระดับต่างๆ โดย ทดลองในครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 พบว่าความเที่ยงตรง ของแต่ละระดับขึ้นอยู่กับปริมาณนี่ถูกตัวเซนเซอร์ สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเป็นการลดความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้อีกด้วย จึงคุ้มค่าแก่การลงทุน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงจากผลการทดสอบสมรรถนะที่ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความเที่ยงตรงในระดับต่างๆ
สนับสนุนการเตือนภัยน้ำท่วมอย่างฉับพลัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิสิทธิ์ ทองสนิทอุตสาหกรรม
2นาย สายชล มัทมิฬอุตสาหกรรม
3นาย จักรรัตน จักรานนท์อุตสาหกรรม
4นาย องอาจ กลางนุรักษ์อุตสาหกรรม
5นาย นพรัตน์ อ่อนขจรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สร้อยสุดา ปุญมณีปวช.
2นางสาว ปัทมวรรณ จาตุกรณีย์ปวช.
3นาย วัชระ ยาชะรัดปวส.
4นาย ปรเมศวร์ ทองรื่นปวส.
5นาย เจริญศักดิ์ ปานปินปวส.
6นาย ทศพล เปียะจักร์ปวส.