บันไดชุดใบมีด 230 KV. V.2

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การบำรุงรักษาชุดใบมีดขนาดแรงดัน 230 KV ตัวใบมีดจะอยู่บนฐานใบมีดในความสูงระยะ 5 เมตร จากพ้ื้น หลังจากที่มีการดับกระแสไฟฟ้าแล้วจะต้องปีนขึ้นไปบนฐานใบมีดแล้วคล่องเข็มขัด (Safety Belt) กับชุดใบมีดซึ่งเป็นตัวลูกถ้วยแล้วทำการบำรุงรักษาตัวใบมีดโดยการขัดหน้าสัมผัสทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวใบมีดออก จากกรณีการลัดวงจร Arc ซึ่งการทำงานดังกล่าวนั้นมีระยะเวลาในการทำงานค่อนข้างนานต่อการทำงานทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานได้จากรายละเอียดข้างต้นนี้นั้นทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงได้มีการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษาชุดใบมีด 230 KV. ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวก คล่องตัว และลดอาการเมื้อยล้าจากการเกร็งกล้ามเนื้อขณะปฏิบัติงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่วยให้การทำงานมีความสะดวก คล่องตัว
2. สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานทำให้ลดอาการเมื้อยล้าจากการเกร็งกล้ามเนื้อขณะปฏิบัติงาน
3. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
บันไดชุดใบมีด 230 สามารถช่วยในการซ่อมบำรุงรักษาชุดใบมีด 230 KV. ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวก คล่องตัว และสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานทำให้ลดอาการเมื้อยล้าจากการเกร็งกล้ามเนื้อขณะปฏิบัติงานและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมวุฒิ ยุทธไชยอุตสาหกรรม
2นางสาว ฐิติวรดา โชหนูสามัญ
3นางสาว ฉันทนา หมวกพลายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศกร พุทธรักษาปวช.
2นาย สถาพร เพชรประเทศปวช.
3นาย อธิวัฒน์ สุขมากผลปวช.