ชุดสาธิตระบบควบคุมไฟ้แบบอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฐานันต์ ราชเล็กอุตสาหกรรม
2นาย ชูชาติ สุชนกอุตสาหกรรม
3นาย วิชาญ มีสวัสดิ์อุตสาหกรรม
4นาย วิษณุ แก้วสิทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีระ ดะชงปวช.
2นาย พีระทัศน์ ไชยะรัตน์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก เพื่อหาประสิทธิ์ภาพของชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก โดยใช้แบบบันทึกขอมูลและบันทึกผลการทดลองการวิเคราะห์ขอมูล การหาประสิทธิภาพ ชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก สามารถทำงานโดยใช้ การควบคุมผ่าน(Node mcu module Wifi) ทำให้เปิด-ปิดหลอดไฟ ได้อย่างอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีวัตถุประสงค์เพื่อในการทำโครงการเพื่อ
(1) เพื่อศึกษาชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก
(2) เพื่อออกแบบชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก
(3) เพื่อสร้างชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก
(4) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก (5) เพื่อนำชุดสาธิตระบบควบคุมไฟฟ้าแบบอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนในฟาร์มสุกรขนาดเล็กไปใช้ประโยชน์
1 มีความสะดวกสบายในการบริหารจัดการฟาร์มหมู
2 ช่วยลดภาระจากการทำงานในฟาร์มหมู
.3 สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสถานที่อื่นได้