เครื่องขัดพื้นรองเท้ารัศมีวงกลม (Twister Cleaning Machine)

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

วันที่สภาพอากาศมีฝนตกหนัก ภายในหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร จะมีการจัดกิจกรรมเข้าแถวเป็นการชั่วคราวจึงเกิดคราบรอยเท้าสกปรกของนักเรียน นักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นภาพและบรรยากาศที่ไม่ดี ทางกลุ่มผู้วิจัย มีความคิดที่จะแก้ปัญหา โดยการคิดค้นเครื่องขัดพื้นรองรัศมีวงกลมเท้าสำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยนำเอาความรู้ด้านทฤษฎีสร้างเครื่องจักรกล มาประยุกต์ในการออกแบบระบบต่างๆและคำนวณโครงสร้าง กระบวนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อเป็นการลดคราบรอยเท้าสกปรกที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของแม่บ้านที่คอยดูแลความสะอาด อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หลังจากผ่านการขัดพื้นรองเท้าโดยเครื่องขัดพื้นรองเท้ารัศมีวงกลม (Twister Cleaning Machine) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเปรียบเทียบกับการขัดพื้นรองเท้าแบบธรรมทั่วไป
1. ลดปัญหาคราบรอยเท้าและสิ่งสกปรกที่ติดมากับรองเท้าก่อนเข้าอาคารสถานที่
2. ลดภาระงานให้แก่แม่บ้านผู้ดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ส.อ. ศุภชัย อัจจิมากุลอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. ไพศาล กลัดวังอุตสาหกรรม
3นาย วิฑูรย์ อ้นทองสุขอุตสาหกรรม
4นางสาว ศุภลักษณ์ ทักษิณสามัญ
5นางสาว สุภาภรณ์ แดงสุภาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุสุมา ทั่งใหญ่ปวช.
2นางสาว ลลิตา มณีนวลปวช.
3นาย คมสันต์ เรืองไกรศิลป์ปวส.
4นาย เจริญศักดิ์ ปานปินปวส.
5นาย อนุวัฒน์ จันทร์แก้วปวส.
6นาย ทศพล เปียะจักร์ปวส.