เครื่องล้างกระทะเนื้อย่าง

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันธุรกิจประเภทเนื้อย่างเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะอุปกรณ์หลักอย่างเช่นกระทะสำหรับย่าง พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง และใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมาใช้ในการล้างกระทะเพื่อให้การล้างมีความรวดเร็วมากขึ้น และง่ายต่อการทำความสะอาด ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและออกแบบสร้างเครื่องล้างกระทะสำหรับย่างหมูกระทะมาเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการประกอบอาชีพของร้านที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับหมูกระทะ ทำให้ประหยัดระยะเวลาในการทำความสะอาดกระทะ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ :เครื่องล้างกระทะเนื้อย่าง มีขนาด กว้าง 56 cm. ยาว 141 cm. สูง 80 cm. มีมอเตอร์ขนาด ½ HP เป็นต้นกำลัง ผ่านชุดเฟืองทดผ่านพลูเล่ย์ และสายพานด้วยความเร็วรอบ 400 รอบ ต่อนาที
คุณสมบัติ: เป็นเครื่องมือช่วยในการล้างกระทะสำหรับกระทะเนื้อย่าง
ประสิทธิภาพ: สามารถล้างกระทะได้ 12 ใบ/ชั่วโมง
เครื่องล้างกระทะสำหรับเนื้อย่าง หมูกระทะ เป็นเครื่องสำหรับอำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ที่รับผิดชอบในการล้างอุปกรณ์ต่าง ๆ และสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว โกลัญญา ชูแก้วอุตสาหกรรม
2นาย วชิรวิทย์ แดงมณีกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยสิทธิ์ บุญพรมปวช.
2นาย ธนกร สำลีว่องปวช.
3นาย วรเมธ จุลคล้ำปวช.