เครื่องสั่งรดน้ำอัตโนมัติสั่งการและรายงานผลระยะไกล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนู ห้วงน้ำอุตสาหกรรม
2นาย นิสิต สกุลพันธุ์อุตสาหกรรม
3นาย ธีรทัต กาญจนเพ็ญอุตสาหกรรม
4นาย สมหมาย สารแก้วอุตสาหกรรม
5นาย วิรุณ ใส่แว่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปารณัท เชิงสะอาดปวส.
2นาย กฤษณุรักษ์ ชาภักดีปวส.
3นาย ขจรศักดิ์ คณนาธรรมปวส.
4นาย ภูวดล สิงห์ทองปวส.
5นาย จักรกฤษ ท้วมศรีปวส.
6นาย กฤษณะ โกงกางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากในประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกพืชผักส่วนใหญ่ของทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมหรือปลูกพันธ์ไม้เพื่อตกแต่งบ้านผักส่วนครัวและอื่นๆซึ่งในส่วนของพืชผักพันธ์ไม้ต่างๆ นั้นก็ต้องดูแลในการรดน้ำให้เหมาะสมโดย ทางกลุ่มผู้วิจัยได้ประดิษฐ์เครื่องสั่งรดน้ำอัตโนมัติสั่งการและรายงานผลระยะไกล ขึ้นมา เพื่อดูแลการรดน้ำให้เหมาะสม ได้ประสิทธิภาพและประหยัด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูนักศึกษาของวิทยาลัย เทคนิคกระบี่ แล้วจึงนำผลจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าจากการทดลองใช้เครื่องฯ ผู้ใช้มีความเห็นสอดคล้องกันในด้านออกแบบ/คุณลักษณะ ของชุดต้นแบบในระดับ ดี ถึง ดีมาก ค่าเฉลี่ย (X) ของจุดประเมินทั้ง 5 จุดประเมิน มีค่าเท่ากับ 3.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ผู้ใช้มีความเห็นสอดคล้องกันในด้านการนำชุดต้นแบบไปใช้งานในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย (X) ของจุดประเมินทั้ง 5 จุดประเมิน มีค่า เท่ากับ 3.45 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ใช้กล่องอเนกประสงค์สำหรับทำโครงสร้างภายนอก ทั้งชุดควบคุม และsensorวัดความชื้นในดิน โดย sensor ความชื้นในดินมีการซีลกันน้ำอย่างดี ส่วนชุดวาล์วน้ำได้ใช้กล่องกันน้ำเป็นโครงสร้างภายนอก เพื่อความปลอดภัย และรักษาสภาพวาล์วน้ำไว้ ใช้ไฟเลี้ยงจากอะแดปเตอร์ 12V 2A ตัวเครื่องสามารถรับข้อมูล ไปแสดงผลออนไลน์และ เป็นสื่อกลางสำหรับคำสั่งที่มาจากออนไลน์ โดยผ่าน Application BLYNK
1. ได้รับความสะดวกในการทำงาน ประหยัดเวลาในการทำงาน
2. ลดการสูญเสียของปริมาณน้ำ
3. สามารถเช็คการทำงานสั่งเปิดหรือปิดและตรวจสอบการทำงานได้จากการควบคุมระยะไกล (Mobile Application)