ระบบถังขยะอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน IOT

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้ได้พบว่าสังคมปัจจุบันไม่ว่าสถานที่ใด เช่น โรงเรียน จะพบปัญหาคนทิ้งขยะไม่เป็นที่ซึ่งทำให้ปริมาณของขยะมากยิ่งขึ้น แต่ถังขยะที่มีอยู่นั้นก็ไม่มีลักษณะเด่น อะไร ที่จูงใจให้นักเรียนทิ้งขยะลงในถังจึงเกิดปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมด จึงได้มีความคิด พัฒนาถังขยะรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและสะดวกสบายเป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนยกตัวอย่าง เช่น การทำถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติ(Control System On-Off Auto Trash Power by Sensor) ที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถดึงดูความสนใจของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำงานของระบบถังขยะอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน IOT เมื่อต้องการจะทิ้งขยะ ต้องไปอยู่ในระยะที่ Uitrasonic Sensor สามารถตรวจจับวัตถุได้ แล้วถังขยะจะเปิด เมื่อทิ้งเสดแล้ว ออกห่างจากระยะที่ Uitrasonic Sensorตรวจจับ จะปิดโดยอัตโนมัติ และใช้งานไปจนขยะเต็ม โดนลิมิตสวิตช์ใต้ฝาถังขยะ จะทำให้ระบบส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปให้ผู้ดูแล ว่าขยะเต็มแล้ว
1 ได้ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
2 ระบบจะแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อขยะล้นถัง
3 สะดวกสบายต่อผู้ใช้ สร้างแรงจูงใจให้คนสนใจทิ้งขยะลงถัง
4 ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุพนธิ์ โกตันอุตสาหกรรม
2นาย อับดุลเลาะ หะยีวามิงอุตสาหกรรม
3นางสาว อานุสสรา นิเวศบุษบงอุตสาหกรรม
4นางสาว ปัณณวิชญ์ จุติโชติกานต์อุตสาหกรรม
5นาย สันติภาพ มะสะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาลิฟ อีแตปวช.
2นางสาว อรกานต์ คลิ้งคล้ายปวช.
3นาย ภัทราวุธ พงษ์หาญปวช.
4นาย ซุลกีฟลี อาแวปวช.
5นางสาว นูรีซัน ลาเตะปวช.
6นางสาว วันวิสา ณะศรีปวส.