ดินอร่อยจากผักตบชวา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พวงพยอม สม่าหลีสามัญ
2นาย ศิริพล บุญญาสามัญ
3นาง สุดารัตน์ เรืองฤทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เกียรติศักดิ์ โชติกมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ อ้นชุปวช.
2นางสาว กุสุมา ชาตรีปวช.
3นางสาว กวินนาถ ชูแก้วปวช.
4นางสาว วันวิสาข์ ประกอบคำปวช.
5นางสาว พันธ์วิรา สม่าหลีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ นำผักตบชวามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปตากแห้ง นำมูลวัว ดินแกลบ ผสมกับผักตบชวา ใช้พลั่วหรือจอบคนให้ผสมกันทั่ว นำน้ำตาลทรายแดงผสมกับน้ำ นำไปราดบนกองปุ๋ย แล้วใช้จอบหรือพลั่วคนให้เข้ากันดี นำส่วนผสมที่ได้บรรจุในกระสอบ แล้วมัดปากกระสอบให้แน่น นำกระสอบไปวาง ในที่ที่ไม่ถูกแสงแดดและฝน ทำการกลับกระสอบปุ๋ยทุกวัน ประมาณ 15 วัน ก็จะนำปุ๋ยไปใช้ได้ การเตรียมแปลงมะเขือ นำเมล็ดพันธุ์ของมะเขือ มาปลูกลงในแปลงเพาะปลูก นำต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน (นับจากวันเพาะเมล็ด ) โดยแยกต้นกล้าให้มีวัสดุเพาะ หรือดินหุ้มติดรากมาด้วย เพื่อป้องกันรากกระทบกระเทือน นำมาปลูกในแต่ละกระถาง ที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม หลังจากนั้น ต้องรดน้ำเช้า-เย็น เมื่อมะเขือ อายุ 15, 20,25,30,35,40,45,50,55 และ 60 วัน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี 15-15-15

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลผลิตทางการเกษตรเจริญเติบโตงอกงามกว่า ปุ๋ยหมักธรรมดา
2. ทุนการผลิตของเกษตรกรน้อยลง
3. ระยะเวลาในการผลิตปุ๋ยน้อยลงและได้ผลผลิตที่มากขึ้น
4. เพื่อลดมลภาวะทางน้ำจากผักตบชวา
ดินอร่อยจากผักตบขวา เป็นผลผลิตทางการเกษตรทีเป็นแหล่งอาหารที่ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น