ดินปุ๋ยกากกาแฟ

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน ดินที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้ หรือใช้สำหรับเพาะพันธุ์พืชนั้น มักจะเป็นที่มีส่วนผสมของเปลือกมะพร้าว แกลบ หรือใบไม้ ซึ่งอาจจะมีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้มากเกินไป ทำให้ดินไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้นาน และ ในการนำมาใช้แต่ละครั้ง ต้องมีการผสมปุ๋ยคอก ซึ่งอาจจะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ หรือถ้าใช้ปุ๋ยเคมี ก็จะมีสารเคมีบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายตกค้างอยู่ในดิน หรือพืชผัก ดินปุ๋ยกากกาแฟ เป็นดินที่ผสมด้วยกากกาแฟ ซึ่งมีสารอาหาร หรือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ และสรรพคุณต่าง ๆ มากมาย และปัจจุบัน จะมีกากกาแฟมากมายที่มากจากการขายกาแฟสด ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หมด ทำให้ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้นำกากกาแฟ ซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. ได้ดินปุ๋ยกากกาแฟ ซึ่งเป็นดินสำเร็จรูป สามารถใช้ได้ทันที ประหยัดเวลา และไม่มีสารเคมีตกค้างในดิน หรือพืชผัก เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน และมีสารอาหารที่มีประโยชน์และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
3. เป็นการช่วยลดมลพิษในดิน เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
4. เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืช ผัก นอกจากจะมี ยังช่วยกำจัดและไล่มด แมลง หรือหอยทาก ที่จะทำลายเมล็ดพันธุ์ หรือต้นอ่อนของพืชได้ ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มปริมาณไส้เดือนที่จะทำให้ดินร่วนซุย
ดินปุ๋ยกากกาแฟ ซึ่งเป็นดินสำเร็จรูป สามารถใช้ได้ทันที ประหยัดเวลา และไม่มีสารเคมีตกค้างในดิน หรือพืชผัก เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน และมีสารอาหารที่มีประโยชน์และมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักเป็นการช่วยลดมลพิษในดิน เนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ และเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืช ผัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุวรรณา จงใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว มนต์จันทร์ ตี้กุลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาง ศรีสุดา ยงกิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุกานดา นาเพียอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาย สุรศักดิ์ แก้วเสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สร้อยฟ้า จันทร์ฝากปวช.
2นางสาว ปิยฉัตร ปานไหนปวช.
3นาย พรมหลิขิต เกกินะปวช.
4นางสาว ชนกสุดา เก้าเอี้ยนปวช.
5นางสาว นัสรีน น้ำใสปวช.