Food Edible Film

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปาวีณา หลีหมัดคหกรรม
2นางสาว กมลทิพย์ ทองสุขคหกรรม
3นางสาว สูรยานี บาราเฮงคหกรรม
4นางสาว ดีลา เถาะคหกรรม
5นางสาว รูบัยอะห์ สาคอมะแซสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นูรไอนี กำลังเที่ยงปวส.
2นางสาว นิชาภา สุขอนันนต์ปวส.
3นางสาว หยดเทียน นามครปวส.
4นาย นิโซ๊ะ เฮ็งยามาปวส.
5นางสาว กนกวรรณ ยังศรีนาคปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

พลาสติกสังเคราะห์เป็นวัสดุซึ่งย่อยสลายได้ยาก ก่อปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้จึงศึกษาการเตรียมฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลังและเจลาตินจากปลา โดยมีจุดประสงค์ขเพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งผสมระหว่างแป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลัง จากการศึกษาฟิล์มประกอบระหว่างแป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลังที่สัดส่วนร้อยละ 75/25 มีค่าการต้านแรงดึงขาดเท่ากับ 4.46±0.22 MPa และมีค่าการยืดตัวเมื่อขาดเท่ากับร้อยละ 38.16±1.87 2) เพื่อศึกษาปริมาณเจลาตินที่เหมาะสม พบว่าฟิล์มประกอบที่มีการเสริมปริมาณเจลาตินร้อยละ 0.5 ช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของฟิล์มให้ดีขึ้น ฟิล์มที่ได้สามารถนำไปพัฒนาเป็นซองบรรจุภัณฑ์ชีวภาพได้ และเพื่อ 3) ศึกษาต้นทุนการผลิต ราคาจำหน่าย และกำไรจากการจำหน่ายต่อหนึ่งหน่วย จากการผลิตได้ซองบรรจุภัณฑ์ขนาด 5*5 ซม. จำนวน 60 ซอง กำหนดราคาขายชุดละ 20 ซอง ราคา 25 บาท และจากการทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์ ซองบรรจุภัณฑ์สามารถนำไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพิ่มมูลค่าและเพิ่มการใช้ประโยชน์แป้งข้าวโพดและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางเกษตรที่มีปริมาณมาก
หาซื้อได้ง่าย และมีราคาถูกได้อย่างหลากหลายมากขึ้น
2. ซองบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจาก Food Edible Film สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ได้กรรมวิธีการผลิตซองบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจาก Food Edible Film มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์