เครื่องทำขนมลอดช่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรุณ จันทร์ผลึกสามัญ
2นาย สมศักดิ์ พรหมบุญทองสามัญ
3นาย ธีระชัย ย่องจีนสามัญ
4นาง คณิตา ซิ้วเตี้ยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง รัชดาวัลย์ พรหมปลัดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิฏติพล เพอบานปวช.
2นาย ภราดร ธรรมเครื่องปวช.
3นาย ยุทธการ สายแก้วปวช.
4นาย เกษมศักดิ์ การะเกดปวช.
5นางสาว นิศาชล วาจารัตน์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพปัจจุบันขนมไทยเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแต่กรรมวิธีการผลิต ยังผลิตกรรมวิธีแผนดังเดิมที่ทำให้ทันสมัยอย่าสมัยนี้ ทางคณะผู้จัดทำจำกัดที่จะดำเนินโครงการลัดกว่าเครื่องทำลอดช่องขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำลอดช่องโดยการเขย่าแบบอัติโนมัติได้
สามารถทำลอดช่องขายได้