แจ๊คเก็ต เซฟตี้ (Safety Jacket)

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัย แจ็คเก็ต เซฟตี้ เป็นการสร้างตามแนวความคิดด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ออกแบบและสร้าง หาประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ จัดทำด้วยวัสดุหลักคือผ้า ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทดลองและสร้าง โดยใช้ครูที่ปรึกษา และนักเรียนรวม 8 คน ผลการวิจัยคือ ได้ชิ้นงานตามรูปแบบที่กำหนด แจ็คเก็ต เซฟตี้ 2 ตัว มีความประณีตสวยงาม คงทนแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน ความสะดวกในการพกพา การทำความสะอาดได้ง่าย การใช้งานได้จริง และความคุ้มค่าของราคา ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะรูปร่างเหมือนแจ็คเก็ตทั่วไป มีสายรัดที่เอวและหมอนรองคอตัดเย็บด้วยผ้า วัสดุหาได้ง่าย สามารถทำใช้เอง หรือทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ใช้สวมใส่ขณะซ้อนรถจักรยานยนต์ ให้มีความปลอดภัยคือกันหล่น กันลม กันหลับ และกันลืม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จีรนันท์ ดาราสุริยงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รำภู นพรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธรวิรินทร์ พวงสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณัฐวดี ทองรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ไหมจันทร์ ทองขวิดปวช.
2นางสาว ศศิประภา สิงห์ดำปวช.
3นางสาว อรวรา แก้วพิทักษ์ปวช.
4นางสาว อทิตยา ประทุมมาศปวช.