เจลล้างมือผักกาดนกเขา

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการทำเจลล้างมือผักกาดนกเขา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้อุปโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือผักกาดนกเขา และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักกาดนกเขา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 คน จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 เพศหญิง จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.69) แสดงว่า เจลล้างมือผักกาดนกเขาเป็นที่ยอมรับของผู้อุปโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเฉพาะของเจลล้างมือผักกาดนกเขา เป็นเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของผักกาดนกเขาซึ่งเป็นผักที่งอกเองตามธรรมชาติ ผลิตขึ้นภายใต้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือผักกาดนกเขา ที่มีสรรพคุณบำรุงผิวมือให้ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย ซึมเข้าเนื้อผิวง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ มีความแปลกใหม่จากท้องตลาด ไม่มีสารเคมีเจือปน วัตถุดิบหาง่ายและขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานสามารถพกพาได้สะดวก
บำรุงผิวมือให้ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย ซึมเข้าเนื้อผิวง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วนัญชนา เชิงดีสามัญ
2นาง ปวีณา ลีลาประศาสน์สามัญ
3นางสาว วรรณิศา บุตรหลังสามัญ
4นาย สันติชัย บรรจงแต้มสามัญ
5นาย ชนะชัย สุวรรณชลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เนตรนภา ช่วยกุลปวช.
2นางสาว กชนันท์ สายสินธ์ปวช.
3นางสาว กนกวรรณ สุขใสปวส.