เครื่องผ่าหมาก

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ชาวสวนที่ประกอบอาชีพการทำหมากจำหน่ายซึ่งกระบวนการก่อนการนำออกจำหน่ายให้ได้ราคาสูงและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดคือการผ่าผลหมากออกเป็น 2 ส่วนแล้วนำไปผึ่งแดดให้เนื้อผลของหมากแห้งสนิทและนำมาแกะออกเฉพาะเนื้อหมากออกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการผ่าผลหมากที่เกิดปัญหาที่ พบคือว่าการผ่าต้องใช้เวลาในการ ผ่าผลหมากแต่ละลูกช้ามากๆต้องผ่าที่ละลูกและเกิดความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์มีดพร้ากลุ่มผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นเครื่องผ่าหมากที่สามารถลดเวลาในการผ่าผลหมากให้ผ่าได้รอบครั้งละ 4 ผลลดการเกิดการบาดเจ็บจากใช้เครื่องมือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นกำเนิดให้มอเตอร์ทำงานหมุนระบบของเครื่องผ่าหมากคัดป้อนผลหมากให้ลงสู่การผ่าทีละลูกแต่หนึ่งรอบการทำงานจะสามารถผ่าได้คราวละ 4 ผลซึ่งใช้เวลาน้อยมากและการผ่ามีประสิทธิภาพสูง โดยใชระบบการดันอัดผลหมากให้เคลื่อนที่ไปในกระบอกที่มีความแข็งแรงและไปกระแทกกับใบมีดที่มีความคมทำให้ผลหมากถูกผ่ามาเป็น 2 ส่วน และรอบการทำงานมีความแม่นยำสูง ประสิทธิภาพการผ่าเที่ยงตรง
ลดเวลาที่ใช้ในการผ่าผลหมากให้มีความรวดเร็วขึ้นลดการจ้างคนงานสามารถผ่าผลหมากด้วยตนเองได้ป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือมีดพร้าสามาถเพิ่มยอดกำลังการผลิตต่อจำนวนวันได้ปริมาณงานมากขึ้นหลายเท่าตัวเครื่องมีความ
แข็งแรงทนทาน บำรุงรักษาง่ายซ่อมแซมไม่ยากขนาดกะทัดรัดเหมาะกับเกษตรกรรายขนาดใหญ่ที่มีผลหมากปริมาณ
มากๆสามารถผ่าได้รวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนธร ถาวรไชยอุตสาหกรรม
2นาย อัคเดช ลักลำอุตสาหกรรม
3นางสาว บุญช่วย มุกดาสามัญ
4นางสาว ยุวรัตน์ ยนเย็นจำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สมคิด บ้านนบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฐมพร วรรณวงษ์ปวช.
2นาย ธีรเมธ แก้วเกลี้ยงปวช.
3นาย วิศรุต บุตรหลำปวช.
4นาย ฉันทัช ไชยคชบาลปวส.
5นาย ธนัช รักบำรุงปวส.
6นาย โสภณ คงดีปวส.
7นาย ทวีศักดิ์ ประกับศิลป์ปวส.
8นาย อนุตรธรรม แก้วยอดเขาปวส.
9นาย ธุวานนท์ นวลทองปวส.
10นาย ภาคภูมิ ปรางหมู่ปวส.