เจลล้างมือสับปะรด (Pineapple hand wash gel)

วิทยาลัยการอาชีพละงู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เจลล้างมือ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทดแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ลดการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ล้างมือโดยไม่ต้องใช้น้ำ
1. เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ล้างมือ
2. อำนวยความสะดวกในการล้างมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ เด็นเกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กาญจนา จอหวังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุวรรณา ละหมันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วรรณี ผอมเขียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วาสนา อีดหมาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัคจิรา นาดำปวช.
2นางสาว อัสมา หมัดเย็บปวช.
3นาย ชนายุทธ อุสมาปวช.
4นางสาว ณัฐริกา เอ็มเล่งปวส.
5นางสาว อาทิตยา เพชรไชยปวส.
6นาย ธนภัทร โรจน์รัตน์ปวส.
7นาย ขอบเขต ปากบาราปวส.
8นางสาว จิราภา จันทร์โตปวส.
9นางสาว สุธีรา บิสลิมินปวส.
10นางสาว สุธาทิพย์ รัตนะปวส.