ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ราตรี อิสสระโชติศิลปกรรม
2นาย ฉัตรชัย ธรรมรัตน์ศิลปกรรม
3นาย ฮัสลี นิฮะศิลปกรรม
4นาย ชาคริต สะแมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง สุภาทิพย์ บุญภิรมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ยัสมีน มะแซปวช.
2นางสาว นุชนาเดีย หวันหยอปวช.
3นางสาว นูรฟาร์ ดอเลาะปวช.
4นางสาว นาตาชา สังข์ทองปวส.
5นางสาว อามาวาตี บือซาปวส.
6นางสาว นิสรีน เจะอุมาปวส.
7นางสาว รุสนี บาเหะปวส.
8นาย อับดุลฟาตะห์ อูเซ็นปวส.
9นางสาว ซาอูลา อูแลปวส.
10นางสาว ซุริญา ดีแมปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประดิษฐ์ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกแบบลวดลายผ้าบาติก ออกแบบผลิตภัณฑ์ และประดิษฐ์ ตูป๊ะ สอบถามความพึงพอใจจากบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 35-50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ รายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อ ตูป๊ะ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าบาติก อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำเรื่องราวของตูป๊ะ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ และนำเทคนิคการทำผ้าบาติก มาสร้างสรรค์ลวดลายเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใช้เป็นของฝากของที่ระลึก โชวฺ์ ตกแต่งสถานที่ ห้องรับแขก ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ตัวในตัดเย็บด้วยผ้า เป็นรูปทรง 3 เหลี่ยม ใส่ใยโปลี่เอสเตอร์ ตัวนอกทำด้วยผ้าบาติกเทคนิคเขียนเทียนและเขียนเส้นทอง นำมาพันขึ้นรูปเช่นเดียวกับการทำตูป๊ะ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวผ้าใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ
ใช้เป็นของฝากของที่ระลึก โชวฺ์ ตกแต่งสถานที่ ห้องรับแขก ฯลฯ