Smart Farmer BK

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพินทร์ บัวอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย สุชาติ กลิ่นเขียวอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ฤทธิ์ นวลเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย ณรงค์ สุกแทนอุตสาหกรรม
5นาย ณัฐพล ไหมอ่อนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีรวัฒน์ สุขสวัสดิ์ปวช.
2นางสาว ณัฐฐาพร เรืองเดชชาปวช.
3นาย วีรเทพ รามชัยปวช.
4นาย ชาคริต เพ็ชรมณีปวช.
5นาย ปิยสัตย์ ทิพย์มณีปวช.
6Mr. พชร พรมนุ่มปวช.
7นาย นุสรา จันทาปวช.
8นาย อัฟฟาน รบบานาปวช.
9นาย ธวัชชัย มะกรายปวช.
10นาย ธนพล บุญธรรมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาระบบ Smart Farmer BK 2)เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ Smart Farmer BK 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ Smart Farmer BK ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการทดลองพบว่า ระบบ Smart Farmer BK ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมา 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวเครื่องระบบควบคุมการเปิดปิดน้ำและระบบควบคุมอุณหภูมิ ส่วนที่ 2 คือตัวแอปปลิเคชั่น Smart Farmer BK บนโทรศัพท์มือถือ เมื่อทดลองประสิทธิภาพพบว่าระบบ Smart

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การพัฒนาระบบ Smart Farmer BK ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
สามารถสั่งงานผ่านระบบโทรศัพท์มือถือผ่าน application Smart Farmer
สามารถทำงานได้ทั้งระบบ Manual และระบบ Auto โดยตรวจสอบค่าความชื้น
และค่าอุณหภูมิในการเปิดน้ำและเปิดระบบพัดลมอัตโนมัติ
1 เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับเกษตรกร
2 เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืนในอนาคต
3 เพื่อส่งผ่านความรู้ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนา