ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treats)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ดีลา เถาะคหกรรม
2นางสาว กมลทิพย์ ทองสุขคหกรรม
3นางสาว สูรยานี บาราเฮงคหกรรม
4นางสาว รูบัยอะห์ สาคอมะแซเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นางสาว ปาวีณา หลีหมัดคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ตูแวรุสนี ต่วนบือซาปวช.
2นางสาว อิฟตินา มาเจ๊ะมะปวช.
3นางสาว นาวีซ่า นาแวปวส.
4นางสาว นัรมีย์ สาและปวส.
5นางสาว นูรฮาลีซา วาเตะปวส.
6นางสาว ฟาทีฮะห์ มุขสาห์วัณฏ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑืข้าวพองปรุงรสได้จากการศึกษาชนิด และสัดส่วนของธัญพืช มีการเสริมข้าวราแดง และเคลือบน้ำตาลโตนดไซรัปพริกปาปริก้าที่เหมาะสม ผลการวิจัย พบว่า ธัญพืชทั้ง 5 ชนิด คือ ข้าวเล็บนก ข้าวช่อลุง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ลูกเดือย และข้าวโพด สามารถนำมาผลิตเป็นข้าวพอง ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับสูงสุด การเสริมข้าวราแดงที่ร้อยละ 6 และการเคลือบน้ำตาลโตนดไซรัปพริกปาปริก้าสูตรที่ 3 ได้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรส ได้นำข้าวพันธ์พื้นเมืองและของดีจังหวัดปัตตานี คือ ข้าวเล็บนก และข้าวช่อลุง มาผลิตเป็็นข้าวพองเคลือบด้วยน้ำตาลโตนด มีการเสริมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ลูกเดือย ข้าวโพด และข้าวราแดงซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องลดคอเลสเตอรอล ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัย บรรจุในถุงแก้วและกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
ข้าวพองผลิตจากธัญพืช 5 ชนิด คือ ข้าวเล็บนก ข้าวช่อลุง เป็นพันธ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานี ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ลูกเดือย และข้าวโพด จากนั้นเสริมด้วยข้าวราแดงผลิตด้วยเครื่องทำข้าวพองได้แผ่นข้าวพองไร้น้ำมัน และนำไปเคลือบน้ำตาลโตนดไซรัปปรุงรสด้วยพริกปาปริก้า