อุปกรณ์ดูแลระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในบ้าน

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ดูแลระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในบ้านที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ดูแลระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในบ้าน ด้วยประกอบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สั่งงาน ผ่านโทรศัพท์ โดยนำอุปกรณ์ดูแลระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านระยะไกลได้
สามารถดูแลความปลอดภัยภายในบ้านได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพินทร์ บัวอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย สุชาติ กลิ่นเขียวอุตสาหกรรม
3นาง กฤตกมล มั่นสอนอุตสาหกรรม
4นาย เดชาพล ไชยจุติอุตสาหกรรม
5นางสาว ศิริวรรณ คำภักดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาคริต เพ็ชรมณีปวช.
2นาย วีรเทพ รามชัยปวช.
3นาย ปิยสัตย์ ทิพย์มณีปวช.
4Mr. พชร พรมนุ่มปวช.
5นางสาว ณัฐฐาพร เรืองเดชาปวช.
6นาย นุสรา จันทาปวช.
7นาย อัฟฟาน รบบานาปวช.
8นาย ธวัชชัย มะกรายปวช.
9นาย ธนพล บุญธรรมปวส.