หนังสือมีชีวิตช่างสิบหมู่

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การสร้างหนังสือมีชีวิต เรื่องช่างสิบหมู่ โดยจัดทำในรูปแบบวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อสำหรับแนะนำเกี่ยวกับความรู้ของช่างสิบหมู่ของไทย และเป็นแนวทางแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในงานช่างสิบหมู่ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำหนังสือมีชีวิต เรื่อง ช่างสิบหมู่ ขึ้นมา เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้เรื่องช่างสิบหมู่ของไทย และเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มบุคคลทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง การเรียนรู้ในหนังสือมีชีวิต เรื่อง ช่างสิบหมู่ จะดำเนินต่อไป โดยเริ่มต้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานช่างต่างๆของไทย ได้จัดทำในรูปแบบหนังสือมีชีวิต แสกนบาร์โค้ด วิดีโอแนะนำ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับงานช่างของไทยในเชิงลึก เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับช่างสิบหมู่และเสริมสร้างทักษะให้เยาวชนได้ศึกษาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) เพื่อศึกษาศิลปะเกี่ยวกับงานช่างของไทยในเชิงลึก
2) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับช่างสิบหมู่
3) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และสร้างมิติใหม่ในการค้นคว้าหาความรู้
๑ ใช้การสร้างหนังสือมีชีวิตช่างสิบหมู่ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอโดยใช้เทคนิคในการสร้างแบบ Flash Animaton
๒. หนังสือมีชีวิตจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับช่างสิบหมู่ รู้จักเกี่ยวกับลักษณะของช่างสิบหมู่
๓. ประกอบด้วย ช่างสิบหมู่ ได้แก่. หมู่ช่างเขียน หมู่ช่างแกะ หมู่ช่างสลัก หมู่ช่างปั้น หมู่ช่างปูน หมู่ช่างรัก หมู่ช่างหุ่น หมู่ช่างบุ หมู่ช่างกลึง หมู่ช่างหล่อ
๔. หนังสือมีชีวิตช่างสิบหมู่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑาภรณ์ ศรีใสเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว รัตนา บุญมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ปิยะพร แก้วแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัฐจิมา มุณียงปวช.
2นางสาว พรนภา อ้วงปิ้นปวช.
3นางสาว ทิพย์มาดา ขอสวัสดิ์ปวช.