คิวอาร์โค้ดเช็คชื่อนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรรณิการ์ อำลอยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุธิดา สิทธิฤธิ็พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว หนึ่งฤทัย ปกตุ่นปวช.
2นางสาว ชลธิชา กาญจนะปวช.
3นางสาว กานต์ฑิตา จันทร์สุขปวช.
4นางสาว ทิพย์วิมล เพียรทองปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาระบบ QR Code เช็คชื่อนักศึกษา 2)เพื่อลดระยะเวลาของการเช็คชื่อในการเข้าชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบ QR Code เช็คชื่อนักเรียน เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร จำนวน 62 คน ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) และประเมินผลต่างของเวลาการเช็คชื่อของระบบเดิมและระบบ QR Code เช็คชื่อ ผลการวิจัย ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบ QR code เช็คชื่อ อยู่ในระดับดีมากที่สุด (X = 4.66, S.D. = 0.571) และระบบ QR code เช็คชื่อ ช่วยลดระยะเวลาในการเช็คชื่อ ลดลงเฉลี่ย 14 นาที ลดลงคิดเป็นร้อยละ 70 ระบบสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาการได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เช็คชื่อการเข้าชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ช่วยให้การเช็คชื่อนักศึกษาจำนวนมากได้เร็วขึ้น
1 ลดระยะเวลาการเช็คชื่อการเข้าชมรมคอมพิวเตอร์
2 ข้อมูลการเช็คชื่อการเข้าชมรมถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
3 สรุปข้อมูลการเข้าร่วมชมรมได้รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน