นิทานอีสป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรัญญู รัตนวิเชียรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พรนที พรหมทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง กมลทิพย์ ศรีวรเดชไพศาลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศุทธินี ใจอารีย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชัชฎาภรณ์ สว่างวงศ์ปวช.
2นางสาว ธัญญลักษณ์ เศวตคชกุลปวช.
3นาย คุนาธิป แก้วชุมปวช.
4นาย กฤษฎา เลขะผลปวช.
5นาย เรืองศักดิ์ รอดแก้วปวช.
6นาย ก้องแก้ว สุขสวัสดิ์ปวช.
7นางสาว วรนุช พิพัฒน์กุลปวช.
8นาย รัฐนันท์ ผาดแผ้วปวช.
9นาย จักรกฤษณ์ รักวงศ์ปวส.
10นางสาว ทอฝัน สานิกาลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

นิทานเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วไปในทุกหนทุกแห่ง ในหมู่ชนทุกชั้น นิทานซึ่งมีมากมายหลายเรื่องที่น่าสนใจ อันก่อให้เกิดความสนุกสนาน คติสอนใจ เข้าใจประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา จากความสำคัญดังกล่าว จึงคิดผลิตสื่อ “นิทานอิสป” โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน ในวิชาต่างๆ มาบูรณาการเพื่อสร้างสื่อนิทานอิสป ให้มีความน่าสนใจ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสื่อการเรียนรู้ นิทาน ให้แง่คิด
1. เพื่อสร้างสื่อ นิทานอิสป
2. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมนิทานอิสป