สื่อการเรียนรู้การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑาภรณ์ ศรีใสเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว รัตนา บุญมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ปิยพร แก้วแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลาสินธุ์ คงคาช่วยปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ หวานจินดาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ขึ้นมาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษา” ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ส่วนประเด็นหลักที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสื่อ คือการเสริมสร้างทักษะด้านการฟังและความคิด จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและเป็นสื่อบรรยายออกมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์” นอกจากนี้โครงงานนี้ยังมีจุดประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ มุ่งพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. วิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์ฮาดแวร์ของคอมพิวเตอร์
2. สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถใช้บนสมาร์ทโฟนได้
1. ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา เรื่องการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการศึกษาได้
3. สร้างความสนุก และเพลินเพลินในการเรียนรู้
4. นักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ