เกมส์ปริศนาท้าให้ทาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑาภรณ์ ศรีใสสามัญ
2นางสาว รัตนา บุญมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ปิยพร แก้วแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันจิรา พันธุปวช.
2นาย สุวรรณรัตน์ รักษายศปวช.
3นาย กรณัฏฐ์ มีแก้วปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เกมปริศนา ท้าให้ทาย เป็นการสร้างเกมเกมเกี่ยวกับการสังเกตรูปภาพสัตว์ โดยจะมีการเน้นสร้างฉากเกมการสังเกตภาพสัตว์ที่สวยงามสดใสสบายตาเหมาะแก่การผ่อนคลายและยังเป็น การฝึกทักษะทางด้านความคิด ในครั้งนี้ได้ได้ทางการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ถึงการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 มาประยุกต์ในการสร้างโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เกมปริศนา ท้าให้ท้าย โดยการเล่น จะเป็นการเล่นแบบฝึกทักษะทางด้านสายตาและการสังเกตรูปร่างของสัตว์ต่างๆที่กำหนดขึ้น ในระหว่างเล่นผู้เล่นยังสามารถสะสมคะแนน เพื่อเพิ่มความดึงดูดใจในการเล่นเกมอีกด้วย ทำให้การเล่นเกมมีความน่าสนใจอีกทั้งยังฝึกสมาธิ สร้างความคิดฝึกการสังเกต ฝึกการวิเคราะห์ เสริมสร้างความสนุกในการฝึกทักษะให้มีความน่าสนใจต่อการพัฒนาทักษะการคิด สังเกต วิเคราะห์ ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เล่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อฝึกความคิดสร้างกลยุทธ์ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา และฝึกสมาธิ
2 เพื่อการเสริมสร้างความสนุกในการฝึกทักษะ ให้มีความสนใจต่อการพัฒนาทักษะ การสังเกตและการตอบคำถาม
3 เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
4 เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในการสร้างเกมเพื่อให้เกิดประโยชน์ แล้ว นำมาประยุกต์ใช้งานในการสร้างเกมที่แปลกใหม่ และสามารถนำไปพัฒนาสู่รุ่นหลังๆ ได้
1 เพื่อฝึกความคิดสร้างกลยุทธ์ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา และฝึกสมาธิ ของผู้เล่น
2 เพื่อการเสริมสร้างความสนุกในการฝึกทักษะให้มีความสนใจต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเกต และการตอบคำถาม
3 เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6