สื่อการเรียนการสอนมานี มานะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑาภรณ์ ศรีใสเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว รัตนา บุญมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ปิยพร แก้วแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญรัตน์ เกตุผลปวช.
2นาย ณัฐนันท์ บุญรักษ์ปวช.
3นาย คุณัชญ์ คุบูรณ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกาาาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแบบเรียน มานีมานะ ในอดีตที่ช่วยในการฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย โดยมีมารจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทสเข้ามาช่วยในการนำเสนอ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดตความนุกและไม่เบื่อในการเรียน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สื่อประสมมีเสียงมีภาพประกอบ
2 มีวีดีโอช่วยสอนมีการตอบดต้กัยผูเรียน
1 สามารถเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย
2 สามารถดึงดูดความสนในแก่นักเรียน