เครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขจรยศ ปลอดชูแก้วอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. อดิศักดิ์ รัตนคชอุตสาหกรรม
3นาย กิตติพันธ์ สุวรรณน้อยอุตสาหกรรม
4นาย ศุภณัฐ รัตนบุรีอุตสาหกรรม
5นาย กันต์ธีร์ คารวินพฤกษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวุฒิ ไชยยังปวช.
2นาย หัสชัย นุ้ยชวดีปวช.
3นางสาว ฐิติญา จันทร์คงปวช.
4นาย ธนพล แซ่ลิ้งปวส.
5นาย วรายุส พิทักษ์คชวงศ์ปวส.
6นาย ธีรศักดิ์ เจ้าย่านปวส.
7นาย เทวินทร์ ไทยยังปวส.

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การศึกษาและสร้างเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ เครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่อารมณ์ดี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่อารมณ์ดีจำนวน 5 คน ผลการดำเนินงานสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี ในโหมดการทำงานระบบอัตโนมัติซ้ำ จำนวน 4 ครั้ง พบว่าเครื่องให้อาหารทำงานได้ตรงเวลา ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดีผู้ใช้มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีความสะดวกในการให้อาหารไก่
2. มีระบบตั้งเวลาให้อาหารไก่อัตโนมัติ
1. ใช้เป็นเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ
2. ได้รับความสะดวก และประหยัดเวลาในการเลี้ยงไก่